Ogólne warunki sprzedaży

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których sprzedawcą jest HAAN-POL s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winiarska 1.

 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez HAAN-POL s.c. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie HAAN-POL s.c.

 4. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

 5. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§2

 1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

  1. Sprzedający – HAAN-POL s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Winiarska 1.

  2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

  3. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.

  4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

  5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e – mailem. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

  6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu.

§3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

 2. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:

  1. Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu,

  2. Numer NIP lub odpowiednik,

  3. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,

  4. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty ,

  5. Ilość zamówionego towaru,

  6. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwościodnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 OWS.

 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

 6. W przypadku gdy dla Kupującego, prowadzącego jednoosobową działalnośc gospodarczą, zakup nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa  poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy zakupu.

 7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru, które w określonym czasie mogą być niedostępne.

§4

 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.

 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. 

 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.

 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 5.

 4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór produktów oraz weryfikację ich parametrów. Wszelkie przekazane przez Sprzedającego dane na temat przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter informacji i nie mogą być traktowane jako sugestia czy zalecenie zakupu określonego produktu lub usługi. 

 6.  Zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie nabytego Produktu pozostaje wyłącznie w zakresie odpowiedzialności Klienta. Udzielone ustnie i na piśmie wskazówki  dotyczące technicznych kwestii stosowania przez Klienta zakupionego Produktu nie zwalniają Klienta od obowiązku przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli Produktów pod kątem ich przydatności do planowanych procedur i celów. 

 7. Klient ponosi w całości odpowiedzialność za zastosowanie, użytkowanie i przetwarzanie nabytego Produktu oraz ewentualną wyrządzoną z tego tytułu szkodę.

§7

 1. Burkert gwarantuje, że Produkty są wolne od wad fabrycznych i materiałowych. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

 2. Reklamowane przez Klienta części należy przesłać na adres HAAN-POL.

 3. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody.

 4. Odpowiedzialność za szkodę na rzeczy innej niż Produkt jest wyłączona w całości, niezależnie od winy.

§8

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§9

 1. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§10

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.